Kultúrne dedičstvo

hc-topNajvýznamnejšiu časť kultúrneho dedičstva predstavuje pamiatkový fond. Tento pozostáva z národných kultúrnych pamiatok – ktorými sú napr. hrady, zámky, kaštiele, sakrálne stavby, meštianske domy, pamiatky ľudového staviteľstva či technické pamiatky – a pamiatkových území.

Pamiatkovo chránenými územiami sú pamiatkové rezervácie (zoznam, mapa), kde sú jednotlivé pamiatky či pamiatkové hodnoty koncentrovanejšie a pamiatkové zóny (zoznam, mapa), kde sú pamiatky a pamiatkové hodnoty koncentrované relatívne menej. Podrobnejšie vysvetlenie pojmov, používaných v zákone o ochrane pamiatkového fondu môžete nájsť tu.

Osobitnú kategóriu tvoria pamiatky, resp. územia, ktoré sú ako slovenské lokality zapísané v Zozname svetového dedičstva UNESCO, ako aj pamiatky európskeho dedičstva.

Špecifickou zložkou kultúrneho dedičstva je archeologické dedičstvo, najmä archeologické náleziská a archeologické nálezy

Hnuteľné súčasti kultúrneho dedičstva  sú uchovávané a prezentované v zbierkach múzeí, galérií (vtedy hovoríme o zbierkových predmetoch), knižníc či archívov. Najvýznamnejšie hnuteľné veci môžu byť vyhlásené za hnuteľné národné kultúrne pamiatky.

Významnú časť kultúrneho dedičstva Slovenska predstavuje jeho nehmotná zložka, najmä ľudové piesne, tance, tradície či iné nehmotné prejavy tradičnej ľudovej kultúry.