Medzinárodné právne predpisy (dohovory)

hc-topUNESCO:

Dohovor na ochranu kultúrnych statkov za ozbrojeného konfliktu (1954)

Dohovor o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov (1970)

Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (1972)

Dohovor o ochrane kultúrneho dedičstva pod vodou (2001)

Dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (2003)

 

Rada Európy:

Dohovor o ochrane architektonického dedičstva Európy (1985)

Európsky dohovor o ochrane archeologického dedičstva (revidovaný) (1992)

 

UNIDROIT:

Dohovor o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch (1995)