Konzulting pre vlastníkov pamiatkovo chránených nehnuteľností

hc-topPri každom zámere rekonštrukcie, renovácie, údržby či oprave pamiatkovo chránenej nehnuteľnosti (národnej kultúrnej pamiatky, nehnuteľnosti v pamiatkovom území a s istými limitmi aj v ochrannom pásme) je vlastník tejto nehnuteľnosti povinný konzultovať svoj zámer s pamiatkarmi – v opačnom prípade mu môže byť uložená pomerne vysoká pokuta.

Kvôli komplikáciám, ktoré môžu v celom procese nastať, ponúkame klientom konzultačné služby, výsledkom ktorých môže byť nielen ušetrenie nákladov či času, ale najmä vyhnutie sa prípadným nedorozumeniam, ktoré môžu vyplynúť z neznalosti prostredia či právnych predpisov.