SEA / EIA

hc-topV rámci Strategického posudzovania vplyvov na životné prostredie (Strategic Environmental Assessment – SEA), ako aj Posudzovania vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assessment – EIA) sa posudzuje vplyv veľkých projektov o.i. na kultúrne dedičstvo a archeologické náleziská.

Našim klientom ponúkame spoluprácu pri vypracovávaní príslušných dokumentov, najmä v podobe prípravy podkladov a vypracovávaní analýz vplyvu konkrétneho projektu na kultúrne dedičstvo (národné kultúrne pamiatky a pamiatkové územia, prípadne lokality svetového dedičstva UNESCO) a archeologické náleziská.