SEA / EIA

Našim klientom ponúkame spoluprácu pri vypracovávaní príslušných dokumentov, najmä v podobe prípravy podkladov a vypracovávaní analýz vplyvu konkrétneho projektu na kultúrne dedičstvo (národné kultúrne pamiatky a pamiatkové územia, prípadne lokality svetového dedičstva UNESCO) a archeologické náleziská.