Podnikateľský konzulting

-          smeruje do pamiatkovo regulovaného územia,

-          sa týka objektu národnej kultúrnej pamiatky,

-          predpokladá stavebné aktivity, ktoré budú mať charakter zemných prác, t.j. bude pri nich nevyhnutné realizovať archeologický výskum,

-          sa akýmkoľvek iným spôsobom týka záujmov, chránených zákonom o ochrane pamiatkového fondu.

Vďaka včasným konzultáciám môže v prevažnej väčšine prípadov dôjsť k významnej úspore finančných prostriedkov a času, potrebného pre realizáciu Vášho podnikateľského zámeru.